Giới thiệu - RongViet Education

Sau một thời gian chuẩn bị công phu, ngày 05 tháng 4 năm 2021, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ Trị liệu chính thức ra mắt. 

Viện Nghiên cứu Và Ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ Trị liệu có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các chương trình ứng dụng tâm lý trị liệu nhằm phát triển toàn diện tố chất con người về thể lực, tinh thần và trí tuệ.

– Tư vấn, phản biện khoa học trong lĩnh vực có liên quan đến ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ trị tiệu; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.