Nghiên cứu khoa học - RongViet Education

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, số 7. Tháng 7-2021 

CHỈ SỐ HIỂU LỜI NÓI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO WISC - IV 

Đỗ Hoàng Phúc, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM

Hồ Thị Phương Thảo, Viện nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ trị liệu 

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, số 9. Tháng 9-2021 47 

ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP GIA ĐÌNH 

TRONG TRỊ LIỆU RỐI LOẠN TRẦM CẢM:  

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỊ THÀNH NIÊN 

Đỗ Hoàng Phúc - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Viện nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Âm ngữ trị liệu